Depolama Terimleri

Stok Kontrol (Stock Control)

Stokların sürekli veya periyodik olarak izlenerek, stok fazlalığı veya stok eksikliğine neden olmayacak şekilde ve belirlenmiş kurallara uygun biçimde sipârişlerin veya gereksinimlerin belirlenmesidir. 

Stok Yönetimi (Stock Management)

 Kesin veya olası talepleri karşılamak amacıyla hammadde, yarı ürün, ürün ve yardımcı malzemelerin, işletmenin pazarlama, satış, üretim, tedârik, finansal durumu ile zaman, miktar, fiyat ve kalite ölçütlerine dikkat edilerek en uygun şekilde karşılanması, sipâriş ve güvenlik stoğu düzeylerinin belirlenmesi ve depolanmasıyla ilgili faaliyetlerin yönetimidir.

Tampon Stok (Buffer Stock)

 Üretim akışını düzenlemek amacıyla iş merkezleri arasında tutulan stoktur.

Tedârik Lojistiği (Inbound Logistics)

Tedârikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç-kargo tâkibi vbg. lojistik faaliyetlerdir.

Tedârik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)

 Tedârik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm şirketlerin uzun dönem performanslarını artırmak amacıyla, sözkonusu şirketlere ilişkin işletme fonksiyonları ve plânlarının, zincirdeki tüm şirketleri içerecek şekilde, sistematik ve stratejik eşgüdümüdür.

Tersine Lojistik (Reverse Logistics)

Tedârikçi/tedârikçilerden alınan malların müşteri/müşterilere yapılan teslîmat sonrası hasar, iade, red, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarım vd. nedenlerle malların ve/veya ambalaj malzemelerinin müşterilerden orijin noktalarına geri götürülmesidir.