ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı

2003 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ile kalite yolculuğuna adım atan Borusan Lojistik, belge sahipliğini tüm faaliyetlerine entegre ederek devam etmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Faydaları

 • Şirketin, ürün, hizmet ve operasyonlarının en üst kalitede sürdürülmesinin garanti altına alınması
 • Tüm faaliyetlerimizde kalite ve iyileşmeyi temel alan süreç yaklaşımının desteklenmesi
 • Maliyetleri denetim altına alarak, zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak verilmesi
 • Kayıpları en aza indirerek verimliliğin ve karlılığın artırılması
 • Standart dokümantasyon altyapısının oluşturulması
 • Müşteri memnuniyetini ölçer ve analiz ederek iyileştirmesi
 • Müşterilerimizde güven duygusunu yaratması
 • Müşteri beklenti ve şikayetlerini hızlı ve etkin bir şekilde yöneterek çözüme ulaştırması
 • Tedarikçilerini ve performanslarını yöneterek sürekli gelişmelerin sağlanması
 • Çalışanların etkin katılımını ve motivasyonunu sağlaması
 • Süreç performanslarının izlenmesi, analiz edilmesi ve geliştiririlmesi
 • Süreç yaklaşımı ve Kurumsal risk ve fırsatların yönetimi
 • Operasyonel mevuzat ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uyumun garanti altına alınması

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı

2004 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ile kalite yolculuğuna devam eden Borusan Lojistik, belge sahipliğini 2019 yılında ISO 45001 standardına taşımıştır.

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamaktadır. Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standarttır.

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Standardı Faydaları

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut ve/ veya olası risklerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi, izlenmesive kontrol altına alınmasının sağlanması
 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uyumun garanti altına alınması
 • Çalışan sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda tutması
 • Sürekli gelişme prensibi ile İSG açısından iyileştirme faaliyetlerini planlanması ve yönetilmesi
 • Çalışanlarla ilgili iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve iş gücü kayıplarının azaltılması
 • Meslek hastaklarının önlenmesi için gerekli kaynakların temin edilmesi
 • Güçlü ve güvenili kuruluş imajının kazandırılması
 • Acil durumların planlanması, yönetilmesi ve her zaman hazır olunması
 • Çalışanların, sürekli eğiterek bilinç düzeylerini yükseltilmesi
 • Çalışma alanlarında görsel ve operasyonel önlemler alarak daha güvenli çalışma ortamları yaratılması
 • Çalışanların katılımı ve ilgili tarafların İSG yönetim presiblerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliği
 • Kurumsal İSG risk ve fırsatların yönetimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2004 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı ile kalite yolculuğuna devam eden Borusan Lojistik, belge sahipliğini kapsam dahilindeki faaliyetlerine entegre ederek devam etmektedir.

Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Faydaları

 • Kurumu, kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara (yangın, patlama, sel, deprem, sızıntı vb.) hazırlanması; çevresel kapsamdaki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uyumun garanti altına alınması
 • Çevresel bilinci ön planda tutacak şekilde çalışılması, çevreye olan olumsuz etkilerin sürekli azaltılmasının hedeflenmesi
 • Faaliyetlerin, çevreye olan etkilerinin analiz edilmesi
 • Çevre ile ilgili iyileştirme faaliyetlerini planlanması, yönetilmesi ve çevre etkileri kaynaklı maliyetlerin düşürülmesi
 • Atıklarını kaynağında ayrıştırarak, çevreye en az zarar verecek biçimde bertarafının sağlanması
 • Tüm tedarikçi ve müşterileri ile ilişkilerinin her boyutunda çevre faktörünü göz önüne alınması
 • Acil durumların planlanması, yönetilmesi ve her zaman hazır olunması
 • Kurumsal Çevre risk ve fırsatların yönetimi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması

2006 yılında, EFQM Mükemmellikte Yetkinlik ödülü alan Borusan Lojistik, kalite yolculuğuna ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması Standardına uygun olarak oluşturulan müşteri geri bildirimi yönetimi uygulamalarıyla devam etmektedir.

Borusan Lojistik, bu standardın gerekliliklerini yerine getirerek müşteri geri bildirimlerini daha etkin ele almayı, bu doğrultuda süreçlerini iyileştirmeyi ve bu sayede müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Borusan Lojistik, müşteri memnuniyeti alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ile Türk lojistik sektöründe bu belgeyi alan ilk kuruluşdur. Borusan Lojistik'in başarısında, 2003 yılından bu yana uygulamakta olduğu "Müşterinin Sesi” (Voice of Customer - VOC) Yönetimi Sistemi'nin önemli payı bulunmaktadır.

ISO 10002 Müşteri Geri Bildirimlerinin Yönetimi Standardı Faydaları

 • Şirketin müşteri odaklı yaklaşımı ile çalışmaların iyileştirilmesi
 • Şirket yönetiminin sürece olan desteği ve süreçle ilgili taahhütlerde bulunması
 • Müşterilerimizde güven duygusunun yaratılması
 • Tüm şirket çalışanlarının süreç ile ilgili görev ve sorumluluklarını biliyor ve uyguluyor olması
 • Tüm şikayetlerin (haksız dahi olsa) kayıt altına alınması
 • Şikayetlerin; tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde ele alınması, irdelenmesi; kuruluşa ve şikayetçiye tatmin edici çözüm kabiliyeti olanaklarının sağlanması
 • Şikayetlerin ele alınma proseslerini, çözümü ve gerçekleştirilen iyileşmeleri sürekli gözden geçirme ve analiz etme yetkinliği
 • Şikayetlerin kök nedenlerinin tespiti, ortadan kaldırılması ve tekrarının önlenmesi
 • Geliştirme aksiyonlarının planlanmasında tüm makul çözüm yollarının incelenmesi
 • Müşterilerimize verdiğimiz değerin ve şikayetlerin ciddiye alındığının gösterilmesi, her aşamada şikayet sahibinin bilgilendirilmesi
 • Şikayet ile ilgili tüm yazışma ve inceleme dokümanlarının kaydedilmesi
 • Süreç performans kriterlerinin tespiti ve takibi
 • Sürekli gelişmenin sağlanması
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile tüm bilgi varlıklarının daha etkin korunması, izinsiz ve yasa dışı yollardan erişilme olasılığını en aza indirgenmesi sağlanmaktadır.

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini risk yönetimi prosesini uygulayarak muhafaza eder ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence verir.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, kurumsal prosesler ve genel yönetim yapısının bir parçası olup, bunlara entegre olarak çalışmakta ve bilgi sistemlerinin ve kontrollerinin tasarımında etkin rol oynamaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Faydaları

 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerinin yönetim sistemi çerçevesinde korunması ve güvenli yapının devamlılığı
 • İş süreçlerindeki bilgi güvenliği risk ve fırsatlarının etkin yönetimi ve bertaraf edecek kontrol sistemlerinin kurulması
 • Bilgi kaybı riskinin en aza indirgenmesi ve eksikliği kaynaklı kayıpların önlenmesi
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının yönetimi
 • İş Sürekliliğinin sağlanması
 • Şirket Bilgi Güvenliği Politikalarının oluşturulması ve bunlara uyum ile bilginin etkin korunması
 • Verilerinin korunduğu yolunda ilgili taraflara güvence sağlanması
 • Yasalara ve diğer şartlara uyumun garanti altına alınması

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile, tüketimin azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülerek, çevre dostu sistemler ile yönetimi hedefler.

Enerji Yönetimi Sistemi ile Enerji verimliliği ve Enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için sistemlerin ve proseslerin tasarımı ve tedariğini sağlanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Faydaları

 • Enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri geliştirmelerini sağlama
 • Enerji Gözden Geçirme çalışmaları ile enerji tüketimlerini ölçme, analiz etme, önceliklendirme ve iyileştirmeye açık alanları tespit etme
 • Enerji maliyetlerini azaltma
 • Enerji Risk ve Fırsatlarını belirlemek ve projelendirme
 • Sera gazı emisyonlarını azaltma
 • Çevre etkilerinin iyileştirilmesine katkıda bulunma
 • Etkili operasyonel kontrol mekanizmaları geliştirme
 • Yasal ve diğer şartlara, ilgili tarafların ihtiyaç ve bekletilerine uyumu garanti altına alma
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine uyumu garanti alma

ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Sistemi

İklim değişikliğinin, insanlar ve doğal sistem üzerinde etkisi bulunmakta ve kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyette önemli değişikliklere sebep olabilmektedir. Sera gazına yönelik tedbirler, sera gazı emisyonlarının ve/veya uzaklaştırılmalarının hesaplanmasına, izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına dayanmaktadır.

ISO 14064 ile sera gazı envanterleri tüm iş süreçleri için tasarlanmakta, geliştirilmekte, yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Sera gazı emisyonlarını azaltmak veya sera gazı uzaklaştırılmalarını artırmak için özel olarak tasarımlanmış sera gazı projelerine veya projeye dayalı faaliyetlere odaklanmaktadır.

ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Sistemi Faydaları

 • Sera gazı oranı belirlenmesi, izlenmesi, raporlaması ve azaltımı konularında tutarlılık, şeffaflık ve güvenilirlik
 • Sera gazı ile ilgili sorumluluk, varlık ve risklerin tespiti ve yönetimi
 • Sera gazı emisyonlarının oranının belirlenmesi, yönetim ve raporlanması için sağlam dahili   mekanizmaların geliştirilmesi sağlama
 • Şirket sera gazı yönetimi stratejileri geliştirilmesi ve uygunlanması ve gelecek için planların oluşturulmasını sağlama
 • Sera gazı emisyonu azaltımı ve sera gazı emisyonu imhası performans ve sürecini izlenmesini sağlama
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine uyumu garanti alma